શાંઘાઈ કોરવાયર ઈન્ડસ્ટ્રી કો., લિ

હાઇ સ્પીડ રૂફિંગ વોલ પેનલ રોલ ફોર્મિંગ મશીન