શાંઘાઈ કોરવાયર ઈન્ડસ્ટ્રી કો., લિ

સ્ટેન્ડિંગ સીમ રોલ ફોર્મિંગ મશીન