શાંઘાઈ કોરવાયર ઈન્ડસ્ટ્રી કો., લિ

મેટલ ડેક રોલ ફોર્મિંગ મશીન